Mail server

Poštový server

Elektronická pošta je jednou zo základných služieb prístupných v sieti internet, ktorá je určená pre rýchlu písomnú komunikáciu a ktorá má popri samotnej službe WWW najväčšie rozšírenie. Svojim významom v praktickom živote sa dostala na úroveň klasickej pošty, no z hľadiska nákladovosti a flexibility ju ďaleko predstihuje Nakoľko okrem samotných textových správ je prostredníctvom nej možné prenášať aj súbory ľubovoľného dátového formátu, predstavuje pre väčšinu firiem základný komunikačný nástroj ako interne, tak aj externe. Preto je veľmi dôležité aby infraštruktúra, ktorá túto službu vo firme zabezpečuje bola spoľahlivá a bezpečná.

Význam

  • Rýchla interná a externá komunikácia.
  • Jednoduché sledovanie histórie komunikácie.
  • Možnosť prístupu k e-mailom aj mimo firmy.
  • Bezpečnosť a dôveryhodnosť komunikácie pri implementácií šifrovania a elektronického podpisu

Popis

Poštový server (Mailserver) je súbor hardvérových a softvérových prostriedkov, ktorý zabezpečuje výmenu správ ako medzi internými používateľmi navzájom tak aj s ostatnými používateľmi mimo firmy. Aby táto komunikácia bola efektívna a spoľahlivá, mailserver okrem svojej primárnej funkcie, odosielanie a doručovania správ, zabezpečuje aj nasledujúce funkcionality:

Spamový filter - ktorý kontroluje prijímané správy a vyhodnocuje pravdepodobnosť, že sa jedná o nevyžiadanú správu – SPAM. V prípade ak sa odhalí, presunie ho do spamovej karantény. Pri detekcii spamu sa používa mnoho techník ako je kontrola slov, DNS Blacklist, Country filtering, Checksum-based filtering, Greeting delay, atď.

Anti-vírus - má za cieľ identifikovať a eliminovať počítačové vírusy obsiahnuté v správach. V prípade ak je v správe zistený vírus, presunie sa do vírusovej karantény.

Webmail - umožňuje mobilným používateľom pristupovať k e-mailovým schránkam prostredníctvom webového prehliadača, kdekoľvek sa nachádzajú


Ponuka

Poradenstvo
Audit existujúceho stavu IT infraštruktúry a analýza požiadaviek pre nasadenie Poštového servera.

Návrh riešenia
Návrh riešenia  Poštového servera na základe auditu a analýzy požiadaviek s cieľom optimalizácie ako jednorazových, tak ak aj prevádzkových nákladov.

Realizácia projektu
Dodávka a profesionálna inštalácia systému.

Servis
Záručné a pozáručné servisné služby garantujúce termín nástupu na odstránenie poruchy.


Technológie

free.png