IP Komunikačný systém

K_CORP IP PBX

Základnou platformou IP Komunikačného systému „K_CORP IP PBX“ je voľne šíriteľný softvér Asterisk® slúžiaci na realizáciu softvérových IP telefónnych pobočkových ústrední (IP PBX). Svojou otvorenou štruktúrou predstavuje platformu pre riešenie komunikačných potrieb od malých firiem, firiem z dislokovanými pobočkami, výrobných podnikov až po organizácie s celoslovenskou či medzinárodnou pôsobnosťou. V celosvetovom meradle sa jedná o najpoužívanejšiu Linuxovú, open source IP PBX platformu, pričom vyspelosť riešenia na báze Asterisk® umocňuje tá skutočnosť, že ho používa aj mnoho telekomunikačných operátorov, nevynímajúc slovenských.

Význam

 • Zníženie nákladov na obstaranie pobočkovej telefónnej ústredne
 • Finančne menej náročná inštalácia v porovnaní s tradičnými hardvérovými ústredňami.
 • Otvorenosť prinášajúca nezávislosť od výrobcu hardvérovej ústredne
 • Pripojiteľnosť do verejnej siete v rámci dátovej linky poskytovanej od spoločnosti T-Com a s tým súvisiaca
      úspora prevádzkových nákladov na komunikačnú infraštruktúru.
 • Pripojenie telefónnych prístrojov na pobočkách k IP PBX cez dátovú sieť dáva možnosť vytvoriť jednotné
      komunikačné prostredie pre firmy s pôsobnosťou vo viacerých mestách / lokalitách. 
 • Úspora na kabeláži, kde nie je nutnosť jej dvojenia - jednu pre počítače a druhú pre telefóny.
 • Pripojiteľnosť aj na štandardné analógové a ISDN rozhrania k verejnej telefónnej sieti.

Popis

Základné prvky IP Komunikačného systému „K_CORP IP PBX“

 • IP Komunikačný server
 • Telefónne prístroje:   Hardvérový , Softvérový
 • Aplikačné nadstavby

IP Komunikačný server na platforme Asterisk®, predstavujúci IP telefónnu ústredňu, beží na bežnom serverovom vybavení pod OS Linux buď ako samostatný server, alebo na serveri v rámci už existujúcej IT infraštruktúry firmy. Systém zabezpečuje funkcie IP telefónnej ústredne medzi základné patrí:

 • Príjem a distribúcia príchodzích volaní
 • Úvodné firemné privítanie
 • Automatická spojovateľka
 • Hudba počas čakania
 • Presmerovanie hovorov
 • Prepájanie hovorov
 • Konferenčné hovory
 • Hlasová pošta
 • Blokovanie odchodzích volaní

IP telefónne prístroje sú pripojené do lokálnej počítačovej siete, ktorá je takto využívaná aj na prenos hlasu. Telefóny môžu byť hardvérové alebo softvérové, pričom hardvérové v sebe obsahujú aj port pre pripojenie PC. Softvérový telefón predstavuje telefónnu aplikáciu nainštalovanú na pracovnej stanici užívateľa. Ako hlasový vstup a výstup sa môže použiť buď náhlavna súprava (slúchadla+mikrofón) alebo USB slúchadlo. So systémom je možné spárovať aj bezdrôtové VoIP WiFi telefóny, respektíve tzv. Smartfóny s integrovaným VoIP klientom.

Aplikačné nadstavby predstavujú pridanú hodnotu k základným telefónnym službám systému.

 • Medzi základné patria:
 • Nahrávanie hovorov
 • Funkcie Call Centra
 • Faxserver
 • Jednotné spracovanie správ (Hlasová pošta a Fax na E-mail)
 • Previazanie systému s vnútropodnikovými informačnými systémami (CRM, E-mail, DB)


Ponuka

Poradenstvo
Audit existujúceho stavu IT infraštruktúry a analýza požiadaviek pre nasadenie IP telefónie.

Návrh riešenia
Návrh riešenia IP komunikačného systému na základe auditu a analýzy požiadaviek s cieľom optimalizácie ako jednorazových, tak ak aj prevádzkových nákladov.

Realizácia projektu
Dodávka a profesionálna inštalácia systému.

Servis
Záručné a pozáručné servisné služby garantujúce termín nástupu na odstránenie poruchy .