Backup server

Zálohovanie a archivácia

Počas pracovného procesu vzniká množstvo údajov. Niektoré z nich majú vysokú finančnú hodnotu a ich strata alebo poškodenie môže byť pre firmu takmer likvidačné. Preto organizácie, ktoré poznajú cenu svojich údajov uložených na serveroch či pracovných staniciach by nemali zabúdať na ich pravidelné zálohovanie a archiváciu. To však nemôže byť ponechané celkom na jednotlivých užívateľoch, ale musí existovať jednotná politika pre správu, ukladanie a zálohovanie údajov spolu s plánom na ich obnovu po prípadnej havárií.

Význam

 • Prevencia straty údajov spôsobené ich náhodným alebo úmyselným vymazaním, zlyhaním pamäťového
      média, stratou alebo krádežou pamäťového média
 • Splnenie zákonom daných podmienok pre archiváciu údajov
 • Úspora času pri obnove dát po zlyhaní zariadení alebo ich strate

Popis

Zálohovanie dát rozlišuje medzi kritickými dátami, ktoré musia byť v prípade potreby okamžite a kedykoľvek k dispozícii a dátami, ktoré sa nepoužívajú až tak často a môžu sa archivovať pre prípad možnej potreby. Musíme teda rozlišovať dva kvalitatívne odlišné pojmy: zálohovanie a archivácia.

Zálohovanie predstavuje kopírovanie aktuálnych produkčných dát (databáza, dokumenty), prípadne aj operačných systémov a aplikácií na záložné média podľa definovaných pravidiel. Tieto kópie slúžia na to, aby sa organizácia v čo najkratšom čase dostala opäť do prevádzky v prípade, že dôjde k poškodeniu produkčného prostredia.

Základné prvky zálohovacieho systému

 • Zálohovací program
 • Zálohovací kalendár
 • Zálohovacie médium

Zálohovací program vykonáva zálohovanie podľa vypracovaného zálohovacieho kalendára a obnova údajov v prípade incidentu. Funkčnosť zálohovania je reportovaná.

Zálohovací kalendár popisuje základné otázky zálohovania:

Čo? :       ktoré dáta sa budú zálohovať.

Kedy? :    čas spúšťania zálohovacích úloh.

Ako? :      plná, inkrementálna alebo rozdielová záloha.

Kde? :      kam sa záloha uloží.
 
Zálohovacie médium je zariadenie, na ktoré sa ukladajú zálohované údaje. Výber zálohovacieho média závisí od:

 • množstva zálohovaných údajov vrátene ich predpokladaného rastu v čase
 • času počas ktorého je požadované držať zálohy
 • požadovanej spoľahlivosti zálohovacieho média
 • rýchlosti zálohy a obnovy

Archivácia na rozdiel od zálohovania pracuje výlučne s dátami a slúži na dlhodobé uchovávanie tých, ktoré sa už v prevádzke nepoužívajú, ale z organizačných, právnych a iných dôvodov je potrebné ich uchovať určitú dobu. Následne archívna kópia slúži na spätné zistenie, v akom stave boli dáta v danom časovom intervale. Podľa interných pravidiel organizácie alebo podľa zákonných nariadení musí byť archívna kópia archivovaná predpísanú dobu.

Ani jeden termín nepopiera dôležitosť toho druhého. Navzájom sa doplňujú a kvalitná IT infraštruktúra by mala rátať ako so zálohovaním, tak aj s archiváciou dát, pričom archivácia môže byť prepojená s procesmi zálohovania, alebo sa môže stať jeho priamou súčasťou.

Ponuka

Poradenstvo
Audit existujúceho stavu zálohovania a návrh zálohovania.

Návrh riešenia
Návrh riešenia komplexného zálohovania na základe auditu a analýzy požiadaviek s cieľom optimalizácie ako jednorazových, tak ak aj prevádzkových nákladov.

Realizácia projektu
Dodávka a profesionálna inštalácia zálohovacieho systému.

Servis
Monitoring správnej funkčnosti zálohovania.


Technológie

symantec.png      cobian.png      hp.png