Finančné & Personálne oddelenie

Identifikačné údaje spoločnosti:
K_CORP s.r.o.
Radlinského 20/2231
Spišská Nová Ves 052 01
IČO: 36 215 791
DIČ: 2020035083
IČ DPH: SK2020035083
Bankové spojenie: SK5211000000002625840105
SWIFT: TATRSKBX
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sro, vl.č. 13437/V